top of page

Totetrekkerie

Ik ben nog lang nog lang nie moe
Ik doe myn ôogskes nog nie toe
En ‘k weet bie god nie woar noar toe
Moa ‘k ben nog lang nog lang nie moe

En al die grôote minsen
Ze lôopen rechte deure
Lyk dat ze allemoalle weten woar noartoe
En ze künn’n der zôo goed over klappen
En ze künn’n ’t zôo skôone zeggen
Wat dat er moet wat dat er mag
En wat dat er wordt verwacht

’t Kan mie nie skêil’n wat da’j’ doet
’t Kan mie nie skêil’n met welk nen ötto da’j’ riedt
’t Kan mie nie skêil’n hoeveel da’j’ verdient
’t Kan mie echt nie skêil’n

Zeg mie geweun of da’j’ lacht
noar ne veugel in de lucht
Zeg mie geweun of da’j’ af en toe ne kjè zucht
Van geluk of verdriet
Of van nie wet’n wat en hoe
Van nie wet’n woar noar toe

 Ze kyk’n soms roar
Ôok noar mekoar
Ze lach’n soms als ’t echt nie kluchtig es
Ze klets’n soms tot da’k kopzjèr hèMyn skeetje myn liefke myne zoete patat
Ik ben de mins’n soms zôo zat
‘k Hé soms goeste vôo verre weg te krüpp’n
‘k Ben soms zôo benauwd

Ton ben ‘k liever een kljèn kind
Met zyn ôogskes af en toe toe
Ton ben ‘k liever een kljèn kind
En nog lang nie moe
Ton ben ‘k liever een kljèn kind

Ip boane met vroag’n
Soms rappe soms troage
Ip boane met vroag’n
Soms rappe soms troage
Ip boane met vroagen
Soms rappe soms troage
Gelukkig en blie
En dom
Moa vrie


 

bottom of page